Triển khai sản phẩm mới như thế nào?    1. Lên kế hoạch
    2. Marketting trước khi triển khai sản phẩm mới
    3. Triển khai sản phẩm mới