Capacity - Năng lực sản xuất, cách tính năng lực sản xuất? • Năng lực sản xuất là gì?

  Năng lực sản xuất (capacity) là số lượng đầu ra của một dây chuyền, máy móc hoặc con người trong một khoảng thời gian nhất định.

  Tùy theo khoảng thời gian lựa chọn là tháng, ngày, giờ...mà ta có Năng lực sản xuất tương ứng với Tháng, ngày, giờ...

  Đơn vị của năng lực sản xuất là: pcs/ tháng; hoặc pcs/ ngày....

  Công thức tính năng lực sản xuất

  Capacity = Working time/ CT x OEE

  Working time: Thời gian làm việc
  CT: Cycle time
  OEE: Hiệu suất tổng hợp thiết bị

  Ví dụ

  Working time: 420 min/ ca
  CT: 2.1 min/ pc
  OEE: 90%

  ➡ Capacity = 420/2.4 x 90% = 180 pcs/ ca.

  Tại sao cần tính năng lực sản xuất?

  Trong nhà máy, năng lực sản xuất là một chỉ số Quan trọng. Năng lực sản xuất thể hiện ở khả năng của nhà máy với các yêu cầu của khách hàng như thừa, thiếu hay bằng. Căn cứ vào các tương quan đó để đưa ra các biện pháp điều tiết phù hợp.

  • Thừa năng lực ➡ Nghiên cứu giảm năng lực như giảm máy, giảm thời gian làm việc...
  • Thiếu năng lực ➡ Nghiên cứu tăng năng lực như tăng hiệu suất làm việc (OEE) hoặc giảm CT hoặc Tăng thời gian làm việc (Từ 1 ca thành 2 ca hoặc 3 ca...).
  • Năng lực sản xuất = giao hàng: Trường hợp lý tưởng sản xuất

  ℹ Form tính năng lực sản xuất ⤵

  Form-tinh-nang-luc-san-xuat