Thuật ngữ và các từ viết tắt thường dùng trong sản xuất • Các từ viết tắt thường dùng trong sản xuất

  Thuật ngữ English VN
  CT Cyle time
  OPS Operation standard Bảng tiêu chuẩn thao tác (BTCTT)
  4M Man/ Machine/ Method/ Material Con người/ Máy móc/ Phương pháp/ Vật liệu
  MM chart Man Machine chart Lược đồ thao tác của công nhân
  TVP Theoretical value production Thiết lập giá trị lý thuyết sản xuất
  5W1H Why, What, When, Where, Who, How Tại sao, cái gì, khi nào, ở đâu, ai phụ trách, Bằng cách nào
  PDCA Plan-Do-Check-Action Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động

  Thuật ngữ thường dùng trong sản xuất

  Thuật ngữ VN
  Process Quy trình, công đoạn
  Flow process Dòng chảy công đoạn
  Manpower Nhân công
  Layout Sơ đồ (Nhân sự, máy móc, nhà xưởng..)
  Hand time Thời gian thao tác bằng tay
  Machine time Thời gian chạy máy
  Stop loss Tổn thất dừng chờ
  Speed loss Tổn thất tốc độ
  Quality loss Tổn thất chất lượng
  Skill map Bảng đánh giá kỹ năng
  Capacity Năng lực sản xuất