MM-Chart, Trình tự lập MM-Chart • MM-Chart là gì?

  MM-Chart là biểu đồ hiển thị mối tương quan giữa con người và máy móc khi làm việc. (Machine-Máy móc, Man-Con người, Chart-Biểu đồ)

  Các bước chuẩn bị để lập MM-Chart

  1. Process – Qui trình (Cần nắm được từ điểm bắt đầu đến thi kết thúc công đoạn)
  2. Flow process – Dòng chảy ( Dòng chảy các công đoạn của qui trình (thực tế) tại xưởng làm việc)
  3. Layout Man and Machine – Bố trí Con Người và Máy móc (Hiện trạng bố trí Máy Móc và Con Người tại xưởng làm việc)
  4. Stopwatches – Đồng hồ bấm giây
  5. Record list data check – Phiếu ghi chép dữ liệu kiểm tra
  6. Input data – Nhập dữ liệu
  7. Confirm result – Xác nhận kết quả

  Ghi chú: Để đảm bảo dữ liệu chính xác, yêu cầu CN thao tác cần tuân thủ tuyệt đối BTCTT (OPS) , Layout vị trí thao tác trên dây chuyền

  trinh-tu-lap-mmchart-1

  trinh-tu-lap-mmchart-2

  trinh-tu-lap-mmchart-3

  Trình tự lập MM-Chart

  trinh-tu-lap-mmchart-3


Log in to reply