Các câu hỏi phỏng vấn thực tế cho vị trí Trưởng Phòng sản xuất? • Phỏng vấn là một khâu vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn ứng viên làm việc tại công ty. Quan điểm chung nhà tuyển dụng sẽ tuyển người "Phù hợp" chứ không tuyển "Ngôi sao". Tôi xin đưa ra một số câu hỏi phỏng vấn tôi đã được hỏi để các bạn tham khảo.

  phong-van-xin-viec.jpg

  Vị trí Trưởng phòng sản xuất (Production manager) & Trưởng phòng quản lý sản xuất (Production control manager)

  STT English VN
  1 Pls introduce yourself? Hãy giới thiệu bản thân?
  2 How did you do to kaizen production? Bạn cải tiến sản xuất bằng cách nào?
  3 How did you increase productivity to 15%? in your company Bằng cách nào tăng được năng lực sản xuất lên 15% ở công ty bạn?
  4 How did you decrease the manpower? Bạn giảm người bằng cách nào?
  5 How did you guarantee quality? Did you have any activity? Bằng cách nào để đảm bảo chất lượng? Bạn có hoạt động gì không?
  6 Pls describe the mainly of your job? Hãy mô tả công việc chính của bạn là gì?
  7 Why do you leave old company? Tại sao bạn nghỉ việc?
  8 Why do you want to working in here? Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?
  9 What is your benefit when you working here? Lợi ích của bạn khi làm việc ở đây là gì?
  10 How many manpower do you control? Bạn quản lý bao nhiêu người?
  16 Which position of your old company? Vị trí của bạn trong công ty là ở đâu?
  11 How much salary do you want to? Bạn muốn mức lương bao nhiêu?
  12 When can you working here if you are successor? Khi nào bạn có thể làm việc nếu trúng tuyển?
  13 Do you have any question? Bạn có câu hỏi gì không?
  14 What is the manager qualify in your opinion? Theo quan điểm của bạn, tố chất của manager là gì?
  15 By how you control the manpower? What is the most difficult point when control manper? and how to sold this issue? Bạn quản lý nhân công như thế nào? Điểm khó nhất của quản lý nhân sự là gì? bằng cách nào giải quyết?
  16 In your company, which quality system do you apply? Tiêu chuẩn chất lượng nào công ty bạn áp dụng?
  17 Do you have experience IATF16949? Bạn có kinh nghiệm về IATF16949 không?
  18 Do you have oversea customer? Does they have audit? Bạn có khách hàng nước ngoài không? Họ có tới kiểm tra không?
  19 If they audit, do you have to working with them? Khi họ audit, bạn có phải làm gì không?
  20 How much total lead time in your company? Tổng lead time trong công ty bạn là bao nhiêu?
  21 Target of PC? Mục tiêu của PC là gì?
  22 How do you do to increase OEE? Tăng OEE bằng cách nào?
  23 How to you do to reduce CT? Giảm CT bằng cách nào?
  24 Do you have any system to control production?if have, pls describe the main function? Bạn có hệ thống quản lý sản xuất không? Nếu có hãy mô tả chức năng chính?
  25 How do you control WIP? Bạn kiểm soát hàng trong công đoạn như thế nào?
  26 How many items of finished good? How do you prevent mixing part? Bạn có bao nhiêu mã hàng thành phẩm? Bằng cách nào để phòng ngừa lẫn hàng?
  27 How to control Finished Good? By system or manual? Bạn kiểm soát hàng thành phẩm như thế nào? Bằng hệ thống hay thủ công?
  28 What is the bottle neck in your process? Điểm thắt cổ chai trong hệ thống của bạn là gì?
  29 What do you do to improve the neck process? Bạn làm thế nào để cải tiến điểm thắt cổ chai?
  30 By how do you improve the skill for operator? Bằng cách nào nâng cao kỹ năng của công nhân?
  30 How do you prepare material for line production? bằng cách nào chuẩn bị vật tư cho dây chuyền sản xuất?
  31 Do you order oversea material? Do you contact them? Bạn có đặt hàng nước ngoài không? Bạn có phải liên hệ với họ không?
  32 Where are you in line commander? Vị trí của bạn trong sơ đồ tổ chức là gì?
  32 What do you do for new incoming material? Bạn làm gì với vật tư đầu vào?
  33 If supplier have some problem, what do you do? Nếu nhà cung cấp có vấn đề gì, bạn sẽ làm gì?
  34 If supplier has not accepted with your claim, how to do? nếu nhà cung cấp không chấp nhận khiếu nại của bạn, giải quyết bằng cách nào?
  34 Do you control fix asset? By how? Bạn có quản lý tài sản cố định không? bằng cách nào?
  35 Do you control the budget? By how? Bạn có kiểm soát ngân sách hay không? Bằng cách nào?