OPS - Bảng tiêu chuẩn thao tác là gì? Cách lập bảng tiêu chuẩn thao tác?



 • OPS là gì?

  OPS - Operation standard - Bảng tiêu chuẩn thao tác là bảng hướng dẫn trình tự thao tác từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc thao tác trong một công đoạn làm việc. Nó dung chung cho tất cả công nhân khi làm việc tại công đoạn nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ sản xuất theo kế hoạch.

  Cách lập OPS bảng tiêu chuẩn thao tác

  cach-lap-ops


  Tham khảo cách lập bảng phân tích thao tác

  Cấu trúc 1 sheet phân tích thao tác gồm 3 phần:

  1-Các bước chính
  2-Điểm mấu chốt ( Điểm quan trọng liên quan đến An toàn – Thành công - Dễ làm).
  3-Lý do của điểm mấu chốt

  Trình tự triển khai:

  1. Phân tích các bước chính ( Qui trình thao tác chính để thúc đẩy công việc)
   Để thiết lập được dòng chảy thao tác, người quản đốc cần thao tác thử trực tiếp tại hiện trường công đoạn làm việc, sau đó phán định từng bước chính, cần ghi ngắn gọn nội dung từng bước trong sheet phân tích thao tác. Bạn có thể nhận ra các bước chính chỉ là nội dung ngắn gọn làm cái gì?
   Một bước chính là một bước quan trọng trong số các hoạt động khác nhau để thúc đẩy công việc.
   Ví dụ: Về việc lấy một công cụ ra khỏi ngăn kéo của một hộp công cụ.
   chúng ta có thể thấy rằng : "nắm lấy tay cầm của ngăn kéo" -viêc đó không đáng giá như một bước chính. Như vậy - "mở ngăn kéo",
   đó chắc chắn là một bước cần thiết, nhưng nó cũng không phải là bước chính. Trong trường hợp này "lấy ra công cụ cần thiết" là một bước chính.
   Bạn không cần phải suy nghĩ về những thứ quá chi tiết.

  2. Phân tích điểm mấu chốt – Lý do điểm mấu chốt
   Cần làm thử lại với từng bước chính, để tìm ra điểm mấu chốt liên quan đến hạng mục nào? Đồng thời đưa ra lý do của điểm mấu chốt ở từng bước là gì?
   An toàn – Chấn thương có thể nảy sinh với người thao tác
   Thành công – Là các điểm chi phối sự thành công hoặc thất bại
   Dễ làm – là điểm có thể dễ dàng thực hiện công việc bằng trực giác, cảm giác…

  Ví dụ bảng phân tích thao tác

  bang-phan-tich-thao-tac

  Từ đó ta đưa ra "OPS hay bảng tiêu chuẩn thao tác"

  bang-tieu-chuan-thao-tac

  • Sheet phân tích thao tác là cơ sở cho việc đưa ra bảng tiêu chuẩn thao tác (BTCTT) tại công đoạn.
  • Nội dung trên BTCTT và sheet phân tích thao tác chỉ khác nhau về hình ảnh minh họa thao tác.( nên không nói thêm nữa về viêc lập BTCTT)
  • Sheet phân tích thao tác được viết bằng tay bởi hành động xác nhận thực tế tại hiện trường nơi làm việc của người quản đốc.
  • BTCTT là hình thức tiêu chuẩn hóa công việc – được sự kiểm duyệt chấp nhận bởi trưởng phòng. Lấy đó làm tiêu chuẩn áp dụng cho mọi người khi làm việc.

  Chú ý: Hình ảnh minh họa trên bảng tiêu chuẩn thao tác là hình ảnh thao tác thực tế tại công đoạn, cần chụp ảnh rõ nét, làm nổi bật nội dung thao tác.