BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 3 • GIẢI TÍCH 3
  Tác giả: NGUYỄN XUÂN THẢO
  Xuất bản: 2015
  (lưu hành nội bộ)link text⤴

  Bài 1. Chuỗi số, chuỗi số dương ....................................................................... 1
  Bài 2. Chuỗi với số hạng có dấu bất kì ...........................................................11
  Bài 3. Chuỗi hàm số ........................................................................................15
  Bài 4. Chuỗi luỹ thừa .......................................................................................20
  Bài 5. Chuỗi luỹ thừa, chuỗi Fourier ...............................................................28
  Bài 6. Chuỗi Fourier, phương trình vi phân cấp một ......................................34
  Bài 7. Phương trình vi phân cấp một ..............................................................44
  Bài 8. Phương trình vi phân cấp hai khuyết ...................................................55
  Bài 9. Phương trình vi phân cấp hai với hệ số biến đổi .................................62
  Bài 10. Phương trình vi phân cấp hai với hệ số hằng số ................................66
  Bài 11. Phương trình Euler, hệ phương trình vi phân ....................................71
  Bài 12. Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược .................................77
  Bài 13. Phép biến đổi của bài toán giá trị ban đầu .........................................84
  Bài 14. Phép tịnh tiến và phân thức đơn giản ................................................91
  Bài 15. Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi ...................................96
  Tài liệu tham khảo .......................................................................................106
  Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ .......................................... 107

  Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải

  Link tải & Xem trực tuyến