PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG • Tác giả: Nguyễn Thị Yến
  Xuất bản: 2019
  (lưu hành nội bộ)link text⤴
  CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

  CHƯƠNG II: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

  CHƯƠNG III: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

  CHƯƠNG IV: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

  CHƯƠNG V: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT,
  TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  CHƯƠNG VI: PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  CHƯƠNG VII: MỘT SỐ NGÀNH LUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ
  THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
  Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải