QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG  • Tác giả: TS LÊ HIẾU HỌC
    Xuất bản: 2009
    (lưu hành nội bộ)link text⤴
    NHẬP MÔN VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC-TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ-MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC-LẬP KẾ HOẠCH-CHỨC NĂNG TỔ CHỨC- CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO-CHỨC NĂNG KIỂM TRA-LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT
    Lý thuyết các tình huống thực tế