Form ghi chép thời gian dừng dây chuyền • Form ghi chép thời gian dừng dây chuyền

  Trong quá trình sản xuất tại mỗi công đoạn, vị trí, dây chuyền làm việc không thể tránh khỏi thời gian tổn thất, việc ghi chép tất cả thời gian dừng tổn thất làm cơ dở dữ liệu đánh giá cho vận hành hiệu quả đến mức nào?

  Dựa vào dữ liệu ghi thời gian tổn thất người quản đốc có thể hiểu được tại bộ phận, dây chuyền mình quản lý, có bao nhiêu yếu tố tác động ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, ảnh hưởng đến mức độ nào? Chấp nhận được hay không chấp nhận được.
  Hạng mục nào cần phải ưu tiên tập trung là đối sách để nâng cao hiệu suất vận hành dây chuyền.

  VD: Trong bảng chi chép thời gian dừng dây chuyền: dừng 20 phút để thay dao cắt.
  Tại công đoạn tiêu chuẩn thay dao chỉ cho phép là 5 phút, nhưng thời gian thay dao là 20 phút, vậy là đã vượt quá 15 phút, trong trường hợp này người quản đốc cần điều tra rõ nguyên nhân vượt quá 15 là gì?

  Do Công nhân không tuân thủ BTCTT hay tuổi thọ dao không đạt, chi tiết bị lỗi… cần làm rõ cụ thể vấn đề bất thường.
  Nếu công nhân không tuân thủ BTCTT - không chấp nhận được-Cần đào tạo lại làm theo BTCTT.
  Nếu CN tuân thủ BTCTT, nhưng yếu tố khách quan tác động thì có thể chấp nhận.
  VD: Lưỡi cắt mới bị sứt do sản phẩm rỗ nên phải thay lại lưỡi cắt mới

  Form ghi chép thời gian dừng dây chuyền ⤵

  Công nhân tại công đoạn/ dây chuyền ghi lại tất cả dữ liệu thời gian tổn thất.

  form-ghi-chep-thoi-gian-dung-chuyen